Aktywność związkowa nie słabnie

W dniu 26.02.2015 r w siedzibie Rady Oddziału NSZZ ”Solidarność” odbyło się nadzwyczajne zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych. Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy zebrania „ minutą ciszy” uczcili pamięć zmarłej w dniu 13.02.15 naszej Koleżanki Śp. Wiesławy Olszak. Przewodniczący RO Kol. Andrzej Kałużny podziękował za liczne towarzyszenie w jej „ostatniej drodze”, a na ręce Kol. Romana Rutkowskiego z-cy Przewodniczącego ZR Konin NSZZ ”Solidarność” złożył podziękowania za udział w pogrzebie delegacji i Pocztu Sztandarowego ZR.

W dalszej części zebrania Kol. Roman Rutkowski, przedstawił informację z posiedzenia Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjnego . Omówił plan działania i przekazał dla każdej KZ materiały informacyjne, prosząc o aktywne zaangażowanie w informowaniu pracowników o sprawach, jakich podejmowane działania dotyczą, a dotyczą każdego z nas. Poinformował również, że w dniu 23.02.2015 r w Regionie Wielkopolskim NSZZ ”Solidarność” w Poznaniu decyzją trzech central związkowych / NSZZ ”Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ/ utworzono Wielkopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, którego celem jest realizacja 12 najistotniejszych postulatów społeczno – pracowniczych. Sygnatariusze powołanego Komitetu apelują do wszystkich organizacji związkowych o wsparcie działań jakie będą podejmowane w najbliższym czasie.

Kol. Krzysztof Majda – Przewodniczący MKP ZE PAK podsumował akcje” NIE dla zamknięcia EL „Adamów”, informując, że zebranie w bardzo krótkim czasie ponad 19 tys. podpisów należy uznać za sukces. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu związkowców, stowarzyszeń, partii politycznych i indywidualnych mieszkańców , za co wszystkim podziękował. Obecnie poczyniono już dalsze kroki z oczekiwaniem na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej