Apel

Szanowna Pani Premier

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie wyraża sprzeciw wobec wznowionych w lutym 2017 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektów przekształceń mających na celu powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która w znacznej części ma przejąć zadania i nadzór sprawowany dotychczas przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Fakt, że w planowanej  Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oprócz nadzorowanej przez Ministra Zdrowia  Państwowej Inspekcji Sanitarnej znaleźć się mają trzy inspekcje podległe obecnie Ministrowi Rolnictwa, tj. Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, budzą duży niepokój naszego społeczeństwa w sprawie prawidłowego nadzoru nad zdrową żywnością.

W związku z powyższym, wnosimy do Pani Premier o wyłączenie z w/w projektów ustaw o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności wszelkich zadań pozostających obecnie w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej , która  wobec braku konfliktu interesów      (wielkość rynku rolnego i sprzedaży a bezpieczeństwo żywności i żywienia) jest bezsprzecznie gwarantem poprawnie i obiektywnie wykonywanych zadań mających na celu zabezpieczenie zdrowia publicznego w RP.