REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Koncert w Hali Sportowo-widowiskowej „Rondo”

w Koninie w dniu 10 października 2015r.

z okazji XXXV rocznicy zarejestrowania

NSZZ „Solidarność” w regionie konińskim

1. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową oraz służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Koncertu.

2. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację Regulaminu. Osoby przebywające na terenie obiektu podczas koncertu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, przepisom Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504)

3. Uczestnicy imprezy mogą przebywać tylko miejscach wyznaczonych przez organizatora.

4. Wstęp na teren imprezy jest możliwy tylko za okazaniem bezpłatnego zaproszenia.

5. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania koncertu

6. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy bez dozoru właściciela.

7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach o pojemności powyżej 0,5 litra.

8. Zabrania się również wnoszenia przedmiotów zakwalifikowanych jako niebezpieczne przez służby porządkowe organizatora imprezy.

9. Teren imprezy zostanie otwarty dla publiczności w dniu 10.10.2015r. w godzinach 17:00 – 22:00

10. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich regulaminów obiektu

Hali sportowo-widowiskowej „Rondo” w Koninie, na terenie którego odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.

11. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów.

12. Osoby małoletnie przebywają na imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

13. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.

14. Służby porządkowe organizatora imprezy – legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 4 regulaminu.

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Koncertu.

d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

15. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 4 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 14 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

16. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

17. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

18. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących punktu medycznego, toalet itp. udziela służba informacyjna organizatora.

19 Kto nie stosuje się do regulaminu oraz przepisów prawa podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2015r.