Stanowisko Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku

Rada Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku wyraża stanowczy protest przeciw decyzji Prezesa ZE PAK SA o dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy bez wymaganej zgody Zarządu MOZ NSZZ „Solidarność” Grupy ZE PAK SA Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupy ZE PAK SA Krzysztofa Majdy a także utrudnianiu działalności związkowej legalnie wybranemu działaczowi związkowemu, poprzez zakaz wstępu na teren zakładu, zabranie komputera oraz możliwość korzystania z lokalu związkowego.

Polski ustawodawca wprowadził gwarancje ochrony trwałości stosunku pracy osób wykonujących funkcje związkowe w art. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854) - dalej u.z.z. Wynika z niego, że nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej. W szczególności nie może to być warunkiem nawiązania stosunku pracy i pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika. Wskazany przepis statuuje zasadę negatywnej wolności związkowej. Szczególna ochrona dotyczy zarówno rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia, z jakichkolwiek przyczyn – także zawinionych przez pracownika; ( wyrok SN z dnia 7 marca 2001 r., I PKN 276/00). Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia dotyczy zarówno rozwiązania z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 k.p., a także bez jego winy w przypadkach określonych w art. 53 k.p.

Norma zawarta w art. 3 u.z.z. znajduje swoje uszczegółowienie w treści art. 32 u.z.z., zgodnie z którym pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej, imiennie wskazanymi innymi pracownikami będącymi członkami zakładowej organizacji związkowej upoważnionymi do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, imiennie wskazanymi członkami komitetu założycielskiego oraz pracownikami pełniącymi z wyboru funkcje związkowe poza zakładową organizacją związkową, korzystającymi u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Decyzja Prezesa ZE PAK SA ewidentnie narusza w/w regulacje prawne a nade wszystko jest nadużyciem szeroko rozumianej wolności związkowej, gdyż wskazywane ewentualne naruszenie obowiązków pracowniczych miało lub mogło mieć związek z pełnieniem funkcji związkowej. Konwencja nr 135 MOP dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im uprawnień (Dz.U. z 1997 r. Nr 39, poz. 178) w art. 1 wymaga zapewnienia działaczom związkowym (przedstawicielom związków zawodowych) skutecznej ochrony przeciwko wszelkim aktom krzywdzącym, włącznie ze zwolnieniem, podjętym ze względu na ich charakter lub działalność jako przedstawicieli pracowników, ich przynależność związkową lub uczestnictwo w działalności związkowej. Zdaniem Sądu Najwyższego, o ile rodzaj i ciężkość naruszeń obowiązków pracowniczych przez działacza związkowego objętego ochroną z art. 32 ustawy o związkach zawodowych, z którym została rozwiązana umowa o pracę, może mieć znaczenie z punktu widzenia ewentualnego zastosowania do roszczeń pracownika klauzuli zasad współżycia społecznego (art. 8 Kp), o tyle wymienione okoliczności nie odgrywają zasadniczej roli z punktu widzenia oceny roszczeń w aspekcie społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa do ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy (art. 8 Kp).

Rada Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku popiera żądania Organizacji Związkowych ZE PAK SA o natychmiastowe wycofanie decyzji Pana Prezesa ZE PAK SA o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 KP z Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupy ZE PAK SA Krzysztofem Majdą.

Jego zaangażowanie w godne wypełnianie obowiązków wynikających z funkcji związkowej a także starania na różnego rodzaju szczeblach władzy o wydłużenie żywotności zarówno elektrowni Adamów i zarazem Grupy ZE PAK SA a tym samym utrzymania miejsc pracy i nie zwiększania bezrobocia w tzw. subregionie konińskim domagają się szczególnego traktowania, wsparcia i pomocy merytorycznej, organizacyjnej i technicznej . Na przekór temu obecny Zarząd ZE PAK SA zamiast czynić to wszystko o czym mowa wyżej, a co należy do zasadniczych kompetencji Zarządu ZE PAK SA zawartych w umowie prywatyzacyjnej ( rozwój i nowe inwestycje), rozpoczyna walkę z przedstawicielami załogi.

Na takie zachowania i na takie działania Zarządu ZE PAK SA nie ma i nie może być przyzwolenia społecznego.

Za Radę Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku
Przewodniczący
Andrzej Kałużny

Do wiadomości:
- Prezes Zarządu ZE PAK SA.
- MOZ NSZZ „Solidarność” ZE PAK SA.
- Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Konin
- Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” ZE PAK SA.