Światowy Dzień Godnej Pracy

(07.10.2011) Dziś Światowy Dzień Godnej Pracy. Tegoroczna edycja poświęcona jest  pracy niestabilnej,  niepewnej,  często  nieudokumentowanej, bez żadnej ochrony socjalnej,  bez możliwości przystąpienia lub utworzenia związku zawodowego. 

Zdaniem związków zawodowych godna praca powinna być w centrum zainteresowania rządów, zwłaszcza w kwestii tworzenia polityk i strategii mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowej, globalnej gospodarki, stawiającej na pierwszym miejscu człowieka. 

Tegoroczna edycja poświęcona jest  pracy niestabilnej,  niepewnej,  często  nieudokumentowanej, bez żadnej ochrony socjalnej,  bez możliwości przystąpienia lub utworzenia związku zawodowego.  Zatrudnienie kobiet w ciąży w warunkach niestabilnych często pozbawia je praw do ochrony oraz  urlopu macierzyńskiego. Solidarność walcząc o godną pracę dla wszystkich przygotowuje kampanię dotycząca zaprzestania stosowania tzw. „umów śmieciowych”. 

Idea godnej pracy łączy związki zawodowe na całym świecie. Godna praca, jako idea i program działań, została wprowadzona i początkowo była promowana przez Międzynarodową Organizację Pracy w 1999 r. Idea ta składa się z czterech filarów: zatrudnienia, praw, ochrony i dialogu. Idea Godnej Pracy oparta jest na przekonaniu, że wszystkie te cztery czynniki są konieczne w kreowaniu najlepszej przyszłości oraz dla postępu społecznego. Od 2008 roku Światowy Dzień Godnej Pracy organizuje Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych. 

Źródło: solidarnosc.org.pl