Wskaźniki społeczno - gospodarcze

Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie 1.276,00 zł (od 1 stycznia 2009r.). Przeciętne wynagrodzenie w 2006r. – 2.477,23 zł, w 2007r. – 2.691,03 zł, w 2008r. – 2.943,88 zł, w I kwartale 2008r. – 2.983,98 zł, w II kwartale 2008r. – 2.951,36 zł, w III kwartale 2008r. – 2.968,55 zł, w IV kwartale 2008r. – 3.096,55 zł.

Emerytury i renty


Najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynoszą 636,29 zł (675,10 zł od 1 marca 2009r.); renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 489,44 zł (519,30 zł od 1 marca 2009r.); renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 763,55 zł (810,12 zł od 1 marca 2009r.); renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 587,33 zł (623,16 zł od 1 marca 2009r.). Renta socjalna wynosi 534,48 zł (567,08 zł od 1 marca 2009r.).
Dodatki do emerytury i renty: pielęgnacyjny, za tajne nauczanie – 163,15 zł (173,10 zł od 1 marca 2009r.). Świadczenie dla osób deportowanych i osadzonych w obozach pracy III Rzeszy i ZSRS oraz dodatek dla żołnierzy-górników i żołnierzy batalionów budowlanych wynoszą, w zależności od liczby miesięcy trwania pracy: 8,18-163,15 zł (8,68-173,10 zł od 1 marca 2009r.). Dodatek kombatancki wynosi 163,15 zł (173,10 zł od 1 marca 2009r.).
Kwoty graniczne dodatkowych dochodów powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów wynoszą: 70 proc. Przeciętnego wynagrodzenia – 2.078,00 zł, 130 proc. – 3.859.20 zł (od 1 grudnia 2008r.); (2.167,60 zł i 4.025,60 zł od 1 marca 2009r.). Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń: rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie, rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie. Od 1 stycznia 1999r. zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiągniętego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).
Świadczenie przedemerytalne wynosi 804,02 zł (od 1 marca 2009r.). Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych: dopuszczalna miesięczne kwota przychodu – 1.345,60 zł (1.472.00 zł od 1 marca 2009r.); graniczna miesięczna kwota przychodu – 1.883,80 zł (2.060,80 zł od 1 marca 2009r.); dopuszczalna roczna kwota przychodu – 16.147,20 zł (17.664,00 zł od 1 marca 2009r.); graniczna roczna kwota przychodu – 22.605,60 zł (24.729,60 zł od 1 marca 2009r.).

Zasiłki

Zasiłek dla bezrobotnych wynosi: 441,50 zł (obniżony, 80 proc. – staż pracy do 5 lat); 551,80 zł (podstawowy, 100 proc. – staż od 5 do 20 lat), 662,20 zł (podwyższony, 120 proc. – staż powyżej 20 lat). Od 1 czerwca 2007r.
    Zasiłek rodzinny wynosi: na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 48,00 zł; na dziecko w wieku od 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 64,00 zł; na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 68,00 zł. Od 1 września 2007r.
Zasiłek pogrzebowy wynosi – 5.937,10 zł (od 1 grudnia 2008r. do 28 lutego 2009r.); 6.193,10 zł (od 1 marca 2009r.).

Odszkodowania

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wynoszą:
-    538,00 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
-    9.419,00 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
-    48.439,00 zł, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
-    24.219,00 zł, gdy do odszkodowania są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
-    48.439,00 zł, gdy do odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 9.419,00 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci
-    48.439,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 9.419,00 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
-    9.419,00 zł gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
-    24.219,00 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 9.419,00 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r.).

Diety i ryczałty

Dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju wynosi 23 zł, ryczałt za nocleg – 34.50 zł (od 1 stycznia 2007r.).
Stawka za kilometr przejechany służbowo prywatnym samochodem wynoszą: do pojemności silnika 900 ccm – 0.5214 zł; ponad 900 ccm – 0,8358 zł (od 14 listopada 2007r.).

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Składka na ubezpieczenie społeczne za luty 2009r. nie może być niższa niż:
-    na ubezpieczenie społeczne – 523,39 zł lub 570,33 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym)
-    na ubezpieczenie zdrowotne – 215,35 zł
-    na Fundusz Pracy – 46,94 zł.