Wybory czas zacząć

W dniu 20.11.2017 r w siedzibie Rady Oddziału NSZZ ”Solidarność” w Turku odbyło się zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych.

Na wstępie Przewodniczący RO Kol. Andrzej Kałużny przekazał informacje dotyczące prac Komisji Kodyfikacyjnej nad zmianami w Kodeksie Pracy oraz realizując wcześniejsze postulaty związkowców i społeczeństwa naszego miasta zapoznał zebranych z treścią pisemnego wystąpienia do Posła RP Ryszarda Bartosika ws podjęcia działań zmierzających do przywrócenia w Sądzie Rejonowym w Turku Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które zostało przyjęte bez zastrzeżeń i uznane za krok we właściwym kierunku. W związku ze zbliżającą się rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce omawiano sprawy organizacyjno-techniczne odbywającego się 13 Grudnia każdego roku Marszu Pamięci.

zeroko omawianym tematem przez członka RKW Kol. Danutę Kałużną były zmiany merytoryczno-techniczne dot. wyborów w organizacjach związkowych na kadencję 2018-2022, zgodnie z ustalonym przez KK kalendarzem wyborczym dla podstawowych jednostek organizacyjnych trwającym od 01.11.17 do 31.03.2018. Inauguracyjne zebranie wyborcze odbędzie się 23.11.17 w organizacji PSP w Turku.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji zakładowych omówili aktualną sytuację w zakładach pracy i związku. Nadal najtrudniejsza sytuacja jest w kopalni i elektrowni „Adamów”, gdzie w związku z wyłączeniem z dniem 31.12.17 El ”Adamów’ w obu tych zakładach nastąpią bardzo znaczące liczbowo zwolnienia grupowe pracowników. Również optymizmem nie napawają niekończące się sprawy sądowe pracowników UM Turku przeciwko Burmistrzowi Miasta.