UCHWAŁY ZARZĄDU REGIONU KONIN KADENCJA 2014-2018

UCHWAŁY ZARZĄDU REGIONU KONIN KADENCJA 2014-2018

Zarząd Regionu w Koninie na posiedzeniu w dniu 02 września 2014 r na podstawie stosownych uchwał powołał na kadencję 2014 – 2018

Radę Szkoleń i promocji związku w składzie:

1. Ładowski Remigiusz
2. Borkiewicz Paweł
3. Chojnacki Janusz
4. Wiśniewska – Zosiuk Ewa
5. Zgarda Tomasz

Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego:

1. Kompanowski Marek
2. Filipiak Andrzej
3. Jurczak Grzegorz
4. Mielcarek Radosław
5. Puszkiewicz Jadwiga
6. Skieresz Artur

Regionalny Koordynator ds. BHP

1. Kukulski Bogdan

Powołano także nową Kapitułę Honorowej Odznaki im. Ryszarda Stachowiaka Skład kapituły:

1. Nowakowski Zdzisław
2. Bajerska Grażyna
3. Piotrowski Stefan
4. Białkowski Ryszard
5. Rutkowski Roman
6. Grochowski Krzysztof

STANOWISKO

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin z dnia 21.08.2014r. Opinia w sprawie zmian zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu , które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zmiana Rozporządzenia w sprawie Dofinansowania Zadań Powiatu ze środków PFRON w zakresie dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego z 60% do 80% nie więcej niż pięciokrotnego średniego wynagrodzenia i likwidowania barier architektonicznych , w komunikowaniu się i technicznych z 80% do 95% nie więcej niż piętnastokrotnego średniego wynagrodzenia nie tylko nie poprawi sytuacji osób niepełnosprawnych , ale spowoduje , że coraz mniej osób będzie mogło skorzystać z dofinansowania . Środki PFRON jakie według algorytmu otrzymują powiaty z PFRON nie zabezpieczają potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie ze złożonymi wnioskami . Zwiększenie dofinansowania do wymienionych zadań , nie zmieniając przy tym algorytmu dla powiatów i zasad dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ( które winny być finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia) , nie poprawi sytuacji osób niepełnosprawnych , a jedynie zwiększy niezadowolenie tej grupy społecznej . Algorytm środków finansowych ustalany dla powiatów nie uwzględnia stosunku liczby miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej do liczby mieszkańców danego powiatu , co w konsekwencji po zablokowaniu środków PFRON na uczestników WTZ pozostawia znikome środki na pozostałe zadania powiatu finansowane ze środków PFRON . Obserwując na przestrzeni ostatnich lat rozwój i działania firm produkujących i sprzedających sprzęt służący do usamodzielniania osób niepełnosprawnych można z całą odpowiedzialnością stwierdzić , iż większe dofinansowanie spowoduje również wzrost cen sprzętu rehabilitacyjnego i innych akcesorii służących do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych osób niepełnosprawnych , a zatem skutek tych zmian będzie odwrotny od zamierzonego . Zmiany powyższe nie przynoszą rezultatu społecznego trwałego i systemowego , pogłębiają zasadę podzielenia i niezadowolenia osób niepełnosprawnych . Wynika z tego m. in. , że brak podziału kompetencyjnego pomiędzy Ministrem Zdrowia , Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz doprecyzowania zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie określenia zadań kompetencyjnych . Wiele zadań jest współfinansowanych po części przez różne resorty , osoby niepełnosprawne biegają po różnych instytucjach za środkami na to samo zadanie i uzyskują świadczenia gdzie kto pierwszy i bystrzejszy . Sadzimy , że minister pracy i Polityki Społecznej powinien jednoznacznie ze współrządzącymi ministrami określić jakie fundusze i na jakie cele powinny być kierowane przez wyżej wymienione obszary.

STANOWISKO

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin z dnia 21.08.2014r. Opinia w sprawie zmian zawartych w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ostania proponowana nowelizacja ustawy o rehabilitacji była okazją do zrobienia porządków w już wielokrotnie nowelizowanym tekście . Postulaty środowiska jak zwykle nie znalazły się w obszarze zainteresowania ustawodawcy . Postulaty zmierzające do ułatwienia działań pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne spychane są na kolejne nowelizacje . Bez względu na uciążliwość niektórych rozwiązań i tworzenie barier formalnych , które silnie zniechęcają pracodawców do jakichkolwiek działań dodatkowych , wprowadzane są kolejne zapisy uszczegóławiające zagmatwaną materię ustawy . Proponowane zmiany , np. w zakresie zwrotu kosztów dodatkowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych nic nie wnoszą do praktyki stosowanej przez oddziały wojewódzkie PFRON , które na podstawie rozporządzenia , skutecznie i w sposób planowany odmawiają pracodawcom przyznania dofinansowania w uzasadnionej wysokości . Proponowana pomoc opiewa często na 25% wnioskowanego i uzasadnionego kosztorysu przy przyroście formalności do rozmiarów niespotykanych , np. : w zakresie zabezpieczeń umowy, sztywnych warunków dotyczących zatrudnienia czy czasu pracy . Pozostałe poprawki do ustawy o rehabilitacji skierowane są na dopracowanie rozwiązań niesprecyzowanych w poprzednich nowelizacjach oraz częściowemu dostosowaniu do zmian w prawie europejskim dotyczącym wyłączeń blokowych . Przyjęte nowe rozwiązania pozostawiają dalej wiele do życzenia ze względu na nie doprecyzowanie niektórych zapisów , skazując dalej pracodawców na łaskę interpretacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych . Interpretacje BON , jako takie , też pozostawiają wiele do życzenia , gdyż nie są wiążące dla sądów i urzędów skarbowych oraz ulegają często zmianom . Pomimo , zapisów uzasadnienia do nowelizacji , zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie należy się spodziewać . Proponowane zmiany nie wnoszą żadnych istotnych zapisów , które by w jakikolwiek sposób miały skłonić do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych . Zmiany w ustawie o rehabilitacji są kosmetyczne wynikające z doraźnych potrzeb . W dalszym ciągu następuje degradacja całościowa systemu wspierania i zatrudniania osób niepełnosprawnych . Brak na dzień dzisiejszy wizji Rządu kompleksowych rozwiązań dotyczących wspierania osób niepełnosprawnych w okresie wieku produkcyjnego . Brak ujednolicenia wspierania systemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych uzależniony od kosztów pracy a przyjęcie zasady kwotacyjnej ogranicza stabilne prognozowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych . Na dzień dzisiejszy stwierdza się rozregulowanie przepisów ustawy dotychczas obowiązujących . Rozumiemy , że w wyniku zmian społecznych i gospodarczych wymagane jest dokonywanie zmian , lecz uważamy , że powinno to dziać się systemowo a nie jak dotychczas okazjonalnie i nieprzewidywalnie w zależności od celów niezrozumiałych dla większości osób niepełnosprawnych. Żądamy podejścia systemowego i racjonalnego potraktowania tematu .

UCHWAŁY ZARZĄDU REGIONU KONIN KADENCJA 2010-2014

Uchwała nr 08/83/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Dot. ustalenia terminu Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Konin Zarząd Regionu Konin NSZZ „Solidarność” w Koninie postanawia zwołać WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Koni w dniu 14 czerwca 2014r.

Uchwała nr 07/82/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

W związku z podjętymi decyzjami o wystąpieniu z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu konińskiego niżej wymienionych organizacji międzyzakładowych

• Komisja Międzyzakładowa Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Koło
• Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Słupca
• Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w powiecie tureckim

i wstąpienia do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Poznaniu Zarząd Regionu wobec nie spełnienia kryteriów funkcjonowania jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” postanawia zawiesić działalność Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Koninie do odwołania .

Wniosek z dnia 25 marca 2014r.
Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 06/81/2014 z dnia 25 marca 2014r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie powołuje Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1. Remigiusz Ładowski
2. Paweł Borkiewicz
3. Ryszard Łukowski
która przeprowadzi inwentaryzację majątku w Koninie oraz zobowiązuje przewodniczących Oddziałów do powołania komisji i przeprowadzenia inwentaryzacji w Oddziałach do końca kwietnia 2014r.

Uchwała nr 05/80/2014 z dnia 25 marca 2014r.

Na wniosek NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej w Koninie, zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych pod nr 216, Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację i wpisuje pod tym numerem Komisję Podzakładową NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Koninie

Uchwała nr 04/79/2014 z dnia 25 marca 2014r.
Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 03/78/2014 z dnia 25 lutego 2014r.
do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 02/77/2014 z dnia 25 lutego 2014r.
do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 01/76/2014 z dnia 09 stycznia 2014r.

Na wniosek Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Mostostal Słupca Sp. z o.o. SKA zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych pod nr 12 , Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację i wpisuje pod tym numerem Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Mostostal Słupca Spółka z o.o. Spółka Jawna

Stanowisko Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" z dnia 17 grudnia 2013r.
do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 34/75/2013 z dnia 18 listopada 2013r.
do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 33/74/2013 z 04 października 2013r.

I. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie, celem prawidłowego przebiegu wyborów w organizacjach zakładowych, zgodnie z § 55 Rozdział VII Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” określa:
1. Proporcje (klucz liczbowy) wg. którego wybierani są delegaci na WZDR, liczba ta wynosi: 1 – delegat na 100 członków organizacji zakładowej (międzyzakładowej)
2. Minimalna wielkość okręgu wyborczego, poprzez określenie minimalnej liczby członków tworzących okręg, liczba ta wynosi: 50 członków
3. Proporcję ( klucz liczbowy) wg których wybierani są elektorzy na zebrania wyborcze w okręgach łączonych, liczba ta wynosi, 1 elektor na 5 członków organizacji związkowej, liczącej mniej niż 50 członków, w danym zakładzie.
4. Terminem nieprzekraczalnym rejestracji przez RKW protokołów z wyboru elektorów na zebranie wyborcze w okręgach łączonych jest 18 kwietnia 2014 r.
5. Terminem nieprzekraczalnym rejestracji przez RKW protokołów z wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów z okręgów jest dzień 18 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym normy przedstawicielskie w okręgach wyborczych wynoszą:
Do 100 członków – 1 delegat, z zastrzeżeniem § 55
101 – 200 członków – 2 delegatów
201 – 300 członków – 3 delegatów
301 – 400 członków - 4 delegatów
401 – 500 członków – 5 delegatów
i po jednym delegacie na każde następne rozpoczęte 100 członków.

II. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie zgodnie z § 84 pkt 1rozdziału X Ordynacji powierza kierowanie wyborami powołanej uchwałą ZR nr 32/73/2013 z dnia 04 października 2013 r Regionalnej Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 32/73/2013 z 04 października 2013r.

Zarząd Regionu w Koninie powołuje na kadencję 2014-2018 Regionalną Komisję Wyborczą w składzie:
1. Roman Rutkowski - przewodniczący
2. Izabela Sobczak – sekretarz
3. Ryszard Łukowski – członek
4. Danuta Kałużna - członek
5. Bogdan Kukulski – z-ca przewodniczącego
6. Monika Sikorska - członek

Wniosek z dnia 04 października 2013r.
Do użytku wewnętrznego.

Wniosek z dnia 30 lipca 2013r.
do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 31/72/2013 z 30 lipca 2013r.
do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 30/71/2013 z 30 lipca 2013r.
do użytku wewnętrznego

Stanowisko z dnia 28 maja 2013r.
do użytku wewnętrznego

Uchwała Nr 29/70/2013 z 24 kwietnia 2013r.
Na wniosek Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w PAK KWB "Adamów" S.A. w Turku, zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych pod nr 7, Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację i wpisuje pod tym numerem:
Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ "Solidarność" PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

Wniosek II z dnia 09 kwietnia 2013r.
Do użytku wewnętrznego

Wniosek I z dnia 09 kwietnia 2013r.
Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 28/69/2013 z dnia 09 kwietnia 2013r.
Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 27/68/2013 z dnia 09 kwietnia 2013r.
Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 26/67/2013 z dnia 09 kwietnia 2013r.
Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 25/66/2013 z dnia 26 luty 2013r.
Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 24/65/2013 z dnia 26 luty 2013r.
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie na wniosek Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o. o. Zakład Honoratka, nr 223 skreśla z Regionalnego Rejestru Organizacji Związkowych tę organizację w związku z zaprzestaniem działalności (zwolnienia grupowe).

Uchwała nr 23/64/2013 z dnia 26 luty 2013r.
Do użytku wewnętrznego

X  Walne Zebranie Delegatów
  NSZZ „Solidarność” Regionu Konińskiego  
II  sesja

Uchwała nr 01/2012 z 08 grudnia 2012r.
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Konin zobowiązuje Zarząd Regionu  do stworzenia bazy adresów poczty elektronicznej wszystkich członków NSZZ „Solidarność” Regionu Konin i przekazywanie za jej pośrednictwem informacji o działalności związku.

 

Uchwała nr 02/2012 z 08 grudnia 2012r. 
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Konin zobowiązuje Regionalną Komisję Rewizyjną  do przedkładania delegatom pisemnego sprawozdania ze swojej działalności na każdej sesji WZD NSZZ "Solidarność" Regionu Konin wraz z materiałami zjazdowymi.

 

Stanowisko

w/s proponowanych zmian w Statucie NSZZ Solidarność z dnia 30 października 2012 r

Zarząd Regionu NSZZ Solidarność w Koninie wyraża swoje zaniepokojenie propozycjami zmian

w Statucie NSZZ Solidarność, zgłoszonymi przez przewodniczących krajowych sekretariatów branżowych.

Uważamy, że proponowane zmiany takie jak:

 • - ustalenie zasięgu działania regionu, który ma być spójny z administracyjną granicą województwa
 • - obowiązkowej przynależności do struktur branżowych
 • - zmiany struktury związku z terytorialno-branżowej na branżowo-terytorialną, przy jednoczesnym znacznym wzmocnieniu finansowym struktur branżowych
 • - zmiany w Uchwale finansowej,

świadczą o kompletnym braku rozeznania, czego na dzień dzisiejszy oczekują od NSZZ Solidarność członkowie związku.

Pomijając abstrakcyjność proponowanych zmian, pragniemy zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach struktury branżowe nie mają partnera do rozmów. W wielu przypadkach mamy do czynienia z polaryzacją reprezentacji pracodawców, choćby w wyniku prywatyzacji, która w sposób ewidentny osłabia lub całkowicie eliminuje pozycję negocjacyjną branż.

Zarząd Regionu NSZZ Solidarność w Koninie zobowiązuje delegatów naszego regionu, na Krajowy Zjazd Delegatów, do głosowania przeciwko proponowanym zmianom, które mogą wprowadzić destrukcję w strukturach naszego związku.

Wniosek z dnia 30 października 2012r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 22/63/2012 z dnia 30 października 2012r.

Do użytku wewnętrznego .

Uchwała nr 21/62/2012 z dnia 30 października 2012r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie wyrejestrowuje z Regionalnego Rejestru Organizacji Związkowych nr. 248, Organizację Zakładową NSZZ "Solidarność" przy Izbie Wytrzeźwień w Koninie w związku z zaprzestaniem działalności.

Uchwała nr 20/61/2012 z dnia 30 października 2012r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 19/60/2012 z dnia 30 października 2012r.

Do użytku wewnętrznego.

 

Wniosek z dnia 5 września 2012r.

Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 18/59/2012 z 5 września 2012r

Zarząd Regionu postanawia, że Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Konin odbędzie się 8 grudnia 2012r.

Uchwała nr 17/58/2012 z 5 września 2012r.

Na wniosek KZ NSZZ "Solidarność" w KWB "Adamów" w Turku SA , zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Związkowym pod nr 7, Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację i wpisuje pod tym numerem: 
Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA


Uchwała nr 16/57/2012 z 5 września 2012r.

Na wniosek MOZ NSZZ "Solidarność" w KWB "Konin" w Kleczewie SA, zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Związkowym pod nr 1, Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację i wpisuje pod tym numerem: 
Międzyzakładowa Organizacja Związkową NSZZ "Solidarność" PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA

Uchwała nr 15/56/2012 z 5 września 2012r.

Na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Konspol-Bis w Słupcy, zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych  pod nr 265, Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację i wpisuje pod tym numerem:
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" przy Konspol-Bis w Słupcy

 

Stanowisko Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność w Koninie w/s prywatyzacji Kopalń Węgla Brunatnego Konin i Adamów

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie wyraża dezaprobatę wobec sposobu wprowadzania umowy prywatyzacyjnej dla Kopalń, z pominięciem gwarancji zabezpieczających miejsca pracy.

Zlekceważenie przez Pana, ustawowego reprezentanta, dotychczasowego właściciela i propozycji Związków Zawodowych występujących jako strona do zawierania porozumień zabezpieczających sprawy pracownicze, odebrane zostały przez pracowników jako wyraz złej woli i próbę ominięcia zobowiązań wypracowanych w drodze dialogu przez Komisję Trójstronną.

Dlatego też, żądamy wstrzymania przyjętych niekorzystnych dla pracowników Kopalń rozwiązań, do czasu wypracowania umowy społecznej, w rzeczywistym dialogu z partnerami społecznymi, w sposób, który będzie zrozumiały i akceptowany przez zdecydowaną większość pracowników. 

 

Uchwała nr 14/55/2012 z dnia 26 czerwca 2012r.
Do użytku wewnętrznego

Wniosek z dnia 24.04.2012r.
    Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 13/54/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 12/53/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
     Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 11/52/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

     Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. akceptuje rejestrację Organizacji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" w Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych Regionu konińskiego pod nr. 280.

Uchwała nr 10/51/2012 z dnia 29 marca 2012r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie przyjmuje bilans, rachunek zysków i strat za 2011r.

Uchwała nr 9/50/2012 z dnia 29 marca 2012r.

Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 8/49/2012 z dnia 29 marca 2012r.

Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 4/45/2012 z 29 lutego 2012r.

do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 5/46/2012 z 29 lutego 2012r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie przyjmuje do wykonania plan budżetu na rok 2012

Uchwała nr 6/47/2012 z 29 lutego 2012r.

do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 7/48/2012 z 29 lutego 2012r.

do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 1/42/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie przyjmuje informację z wykonania budżetu za rok 2011

Uchwała nr 2/43/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.

Na wniosek MOZ Saint Gobain Abrasives NSZZ "Solidarność" w Kole , zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych pod nr 42 , Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację i wpisuje pod tym numerem : MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" SAINT GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.

Uchwała nr 3/44/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.

W związku ze zmianą właściciela zakładu i zmianą nazwy , na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Roland International Polska Sp. z o.o. , zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych pod nr 262 , Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację i wpisuje pod tym numerem : ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PRZY ROLAND POLAND SP. Z O.O. W KONINIE

Wniosek 1 z 31 stycznia 2012r

Do użytku wewnętrznego

Wniosek 2 z 31 stycznia 2012r.

Do użytku wewnętrznego

30 lat temu reżim komunistyczny wprowadził w Polsce stan wojenny usiłując zdławić NSZZ „Solidarność”, uosabiający pragnienie wolności, demokracji i godnego życia. Dzięki poświęceniu tysięcy ludzi, wolnych od lęku przed terrorem aparatu władzy, represjami, biciem, aresztowaniami, doszło do ostatecznego upadku zamordyzmu, komunistycznego zniewolenia. Dziś, winni jesteśmy pamięć i hołd wszystkim tym, którzy zdali egzamin patriotyzmu i byli wierni ideałom „Solidarności”, kosztem utraty pracy, zdrowia a nawet życie. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie w imieniu wszystkich członków związku w naszym Regionie przekazuje braterskie słowo pamięci poszkodowanym górnikom z kopalni Wujek i rodzinom wszystkich ofiar stanu wojennego. Jest wiele do naprawienia w naszej Ojczyźnie, m.in. nie doczekaliśmy się sprawiedliwego osądzenia autorów stanu wojennego. Nie mamy żadnych wątpliwości, że takiemu osądowi powinni podlegać Ci, którzy do tych tragicznych wydarzeń się przyczynili, którzy chcieli polską Solidarność podzielić i zniszczyć.

Uchwała nr 14/40/2011 z dnia 25 listopada 2011r.
ws. wyboru Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin (uzupełnienie składu – zmiany)

§1

W skład Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin na wniosek Przewodniczącego wybrani zostali : Bogdan Kukulski - z-ca przewodniczącego Krzysztof Grochowski - członek

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

Uchwała nr 15/41/2011 z dnia 25 listopada 2011r.
ws. nadania Honorowej Odznaki Im. Ryszarda Stachowiaka”

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie, na wniosek Kapituły „Honorowej Odznaki im. Ryszarda Stachowiaka nadaje tę odznakę Panu Jerzemu Sikorskiemu.

Wniosek z 25 listopada 2011r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 12/38/2011 z dnia 13 września 2011r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 13/39/2011 z dnia 24 października 2011r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie , na wniosek Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy KTBS Koło, zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych pod nr. 278 , skreśla tę organizację .

Wniosek z dnia 24 października 2011r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 10/36/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie na wniosek Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy PPKS Koło , zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych pod nr 207 skreśla tę organizację w związku z likwidacją zakładu pracy.

 

Uchwała nr 11/37/2011r z dnia 29 czerwca 2011r.

W związku z uchwałą członków związku MOZ NSZZ "Solidarność" przy MOPS w Turku o przystąpieniu do MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Samorządowych Miast i Gmin oraz ich ich jednostek organizacyjnych przy Starostwie Powiatowym w Turku , Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację zarejestrowaną pod nr 267 z Regionalnego Rejestru Organizacji Związkowych.

 

Uchwała nr 8/34/2011 z dnia 31 maja 2011r.

Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 9/35/2011 z dnia 31 maja 2011r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie wzorem Komisji Krajowej postanawia ze względów oszczędnościowych nie zwoływać Walnego Zebrania Delegatów Regionu Konińskiego w bieżącym roku .

Wniosek z 31 maja 2011r.

Do użytku wewnętrznego

Wniosek z 31 maja 2011r.

Do użytku wewnętrznego

Uchwała nr 5/31/2011 z dnia 29 marca 2011r.

 Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok 2010

 

Uchwała nr 6/32/2011 z dnia 29 marca 2011r.

 Do użytku wewnętrznego .

 

Uchwała nr 7/33/2011 z dnia 29 marca 2011r.

 Do użytku wewnętrznego .

 

Uchwała nr 4/30/2011 z dnia 25 lutego 2011r.


     Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie przyjmuje do wykonania plan budżetu na rok 2011.

Uchwała nr 1/27/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010.

 

Uchwała nr 2/28/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie powołuje Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :

1. Remigiusz Ładowski

2. Paweł Borkiewicz

3. Ryszard Łukowski

która przeprowadzi inwentaryzację majątku w Koninie , oraz zobowiązuje Przewodniczących Oddziałów do powołania komisji i przeprowadzenia inwentaryzacji w Oddziałach do końca marca 2011r.

 

Uchwała nr 3/29/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie akceptuje decyzję Prezydium ZR z dnia 20 stycznia 2011r. na wykonanie remontu w pomieszczeniach budynku ZR.

 

Wniosek z dnia 28 stycznia 2011r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała Nr 1 /2010 z dnia 09 lipca 2010r.

w/s liczby członków Prezydium Zarządu Regionu

Działając na podstawie § 111 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”,§ 34 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały nr 5/2010 IX WZD NSZZ "Solidarność" Regionu Konińskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. Zarząd Regionu ustala co następuje:

§ 1

Prezydium Zarządu Regionu w kadencji 2010 – 2014, będzie liczyło 5 osób , w tym Przewodniczący Zarządu Regionu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

w/s wyboru Prezydium Zarządu Regionu

§ 1

W oparciu o uchwałę Komisji Krajowej nr 17/05 w/s Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” , § 110 Ordynacji oraz § 42 ust.3 Statutu, w skład Prezydium ZR na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu wybrani zostali:
Roman Rutkowski - z-ca przewodniczącego, skarbnik
Zdzisław Gadomski - członek
Bogdan Kukulski - członek

§ 2

Prezydium ZR zostanie uzupełnione o drugiego z-cę w późniejszym terminie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała Nr 3/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

w/s nawiązania stosunku pracy z Zdzisławem Nowakowskim Przewodniczącym Zarządu Regionu

 1. Zarząd Regionu stwierdza, że dokonanie przez Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Konińskiego wyboru Zdzisława Nowakowskiego na Przewodniczącego Zarządu Regionu stanowi akt nawiązania stosunku pracy z wyboru na czas kadencji 2010-2014 .
 2. Stosunek pracy nawiązuje się wraz z początkiem kadencji Zarządu Regionu. 
 3. Prawa i obowiązki Przewodniczącego Zarządu Regionu oraz zasady rozwiązania stosunku pracy z wyboru określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa i wewnątrzzwiązkowe prawo NSZZ „Solidarność”. 
 4. Przewodniczący Zarządu Regionu świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 5. Przewodniczącemu Zarządu Regionu przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 Uchwały Nr 4 NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Konińskiego z dnia 9 lipca 2010 r. 
 6. Miejscem wykonywania pracy przez Przewodniczącego Zarządu Regionu jest siedziba Zarzadu Regionu w Koninie. 

Uchwała nr 4/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 5/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 6/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 7/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 8/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 9/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

w/s pomocy osobom, ofiarom mobbingu w zakładzie pracy

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie powołuje Centrum Antymobbingowe , które rozpoczyna działalność od 10 lipca 2010r.

Uchwała nr 10/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

w/s realizacji uchwały nr 24/24/2006r.§ 3 z 26 września 2006r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie powołuje zespół do opracowania trybu wyłaniania przedstawicielstw oddziałów w składzie:

 • Kałużny Andrzej
 • Kukulski Bogdan 
 • Nowakowski Zdzisław 

Uchwała nr 11/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

§ 1

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie powołuje Radę Szkoleń i Promocji Związku w następującym składzie:

 • Kolaśniewski Jerzy 
 • Kukulski Bogdan 
 • Ładowski Remigiusz 
 • Otremba Edyta 
 • Śliwka Marek 

§ 2

Uchwała nr 19/19/2006 z dnia 26 sierpnia 2006r. traci moc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała nr 12/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

§ 1

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie powołuje Radę Rergionalnego Funduszu Strajkowego w następującym składzie:

 • Gadomski Zdzisław - przewodniczący 
 • Borkiewicz Paweł 
 • Kompanowski Marek 
 • Mielcarek Radosław 
 • Puszkiewicz Jadwiga 

§ 2

Uchwała 20/20/2006 z dnia 29 sierpnia 2006r. traci moc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała nr 13/2010 z dnia 09 lipca 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Stanowisko nr 1 z dnia 09 lipca 2010r.

dot. próby ograniczania reprezentacji pracowniczej w radach nadzorczych i zarządach spółek z większościowym udziałem skarbu państwa

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie zwraca się do Komisji Krajowej o podjęcie działań mających na celu zablokowanie niekorzystnych zmian w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw polegających na wykreśleniu możliwości wyboru do rad nadzorczych i zarządów spółek z większościowym udziałem skarbu państwa przedstawicieli pracowników. Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że to przedstawiciele załóg najszybciej zauważają i reagują na kłopoty spółki , widząc zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla jej działalności.

Stanowisko nr 2 z dnia 09 lipca 2010r.

dot. osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie apeluje do Komisji Krajowej o wezwanie Rządu RP do zaprzestania szkodliwych działań zmierzających do ograniczenia uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych , w tym przede wszystkim zmniejszenia dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych . Uważamy, że takie działania Rządu RP są szczególnie naganne , bowiem osoby niepełnosprawne są najbardziej narażone na wykluczenie z rynku pracy.

Stanowisko nr 3 z dnia 09 lipca 2010r.

dot. wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do kierowników zakładów szykanujących bezprawnie działaczy związkowych.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie apeluje do Komisji Krajowej o wezwanie Rządu RP do podjęcia działań mających na celu wyciągnięcie konsekwencji prawnych – zakaz pełnienia stanowisk kierowniczych przez określony czas i kar finansowych w stosunku do kierowników zakładów, którzy nie respektują przepisów prawa pracy, zwalniają bezpodstawnie działaczy związkowych na mocy art. 52 KP. Uważamy , że kadra kierownicza pozostaje bezkarna , pomimo wyroków Sądów Pracy przywracających niesłusznie zwolnionych działaczy związkowych do pracy. Jest to wysoce naganne, stwarza zagrożenia do prowadzenia działalności związkowej.

Uchwała nr 14/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie powołuje na okres kadencji 2010-2014 Kapitułę Odznaki im. Ryszarda Stachowiaka w składzie: 1. Zdzisław Nowakowski 2. Zdzisław Gadomski 3. Ryszard Białkowski 4. Stefan Piotrowski 5. Grażyna Bajerska 6. Marek Skrzypczak

Uchwała nr 15/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r.

ws. trybu wyłaniania przedstawicieli Oddziału Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie.

I. Strukturę organizacyjną tworzą :

 1. Rada Oddziału, która składa się z upoważnionych uchwałą KZ przedstawicieli , po jednym z każdej organizacji związkowej oraz członkowie Zarządu Regionu z danego Oddziału. 
 2. Przewodniczącego Rady Oddziału z pośród osób wymienionych w pkt. 1 , wybiera i odwołuje Rada Oddziału. 
 3. Na wniosek Przewodniczącego Rady Oddziału może być wybrane prezydium Rady Oddziału. 

II. Wybór odbywa się zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą nie później niż do 31 października pierwszego roku danej kadencji i jest nadzorowany przez RKW zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

Uchwała nr 16/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r.

ws. zmian w regulaminie funkcjonowania Oddziału Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie.

w rozdziale II

Struktura organizacyjna Oddziału

§ 5

Strukturę organizacyjną tworzą :

 1. Rada Oddziału , która składa się z upoważnionych uchwałą KZ przedstawicieli , po jednym z każdej organizacji związkowej oraz członków Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" z danego Oddziału. 
 2. Na wniosek Przewodniczącego, może być wybrane Prezydium Rady Oddziału. 

§ 7

Przewodniczącego Rady Oddziału z pośród osób wymienionych w § 5 pkt.1 wybiera i odwołuje Rada Oddziału.

Kandydat na przewodniczącego Rady Oddziału musi spełniać wymóg wynikający z Uchwały nr 1 WZDR z dnia 25 maja 2005r.

Wybór przewodniczącego odbywa się zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą nie później niż do 31 pażdziernika pierwszego roku danej kadencji i jest nadzorowany przez RKW.

Zgłoszenie przedstawicieli KZ do Rady Oddziału odbywa się nie później niż do 30 września pierwszego roku danej kadencji.

Uchwała nr 17/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r.

Na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Zakład "Honoratka", zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych pod nr 223 , Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację i wpisuje pod tym numerem

Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład "Honoratka".

Uchwała nr 18/2010 z dnia 28 września 2010r.

Na wniosek Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Koninie, zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych pod nr 10 , Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie skreśla tę organizację i wpisuje pod tym numerem :

MIĘDZYZAKŁADOWĄ ORGANIZACJĘ ZWIĄZKOWĄ PRACOWNIKÓWOŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ W KONINIE

Zgodnie z uchwałą nr 8 z dnia 21 września 2010r. Zarządu MKOiW NSZZ "Solidarność" w Koninie nowa nazwa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2011r.

Uchwała nr 19/2010 z dnia 28 września 2010r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie powołuje Zdzisława Gadomskiego na Regionalnego Koordynatora d/s BHP.

Wniosek z dnia 28 września 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 20/2010 z dnia 26 października 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 21/2010 z dnia 26 października 2010r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie na wniosek Kapituły Honorowej Odznaki im. Ryszarda Stachowiaka nadaje odznakę n/w :

1. Jerzy Żurawiecki
2. Grażyna Bajerska
3. Kazimiera Koczerba
4. Wiesław Olejnik
5. Albin Zańko
6. Zbyszko Karwacki
7. Andrzej Kałużny
8. Władysław Kurzyński

Uchwała nr 22/2010 z dnia 26 października 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Wniosek z dnia 26 października 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 23/2010 z dnia 30 listopada 2010r.

ws. Przyjęcia Regulaminu obrad Zarządu Regionu

§ 1

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie przyjmuje do stosowania Regulamin Obrad Zarządu Regionu, będący integralną częścią uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2010 z dnia 30 listopada 2010r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie zatwierdza Regulamin Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność" Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr 25/2010 z dnia 30 listopada 2010r.

Do użytku wewnętrznego.

Uchwała nr 26/2010 z dnia 21 grudnia 2010r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Koninie powołuje Regionalną Sekcję Osób Niepełnosprawnych i zatwierdza Regulamin Sekcji.